Electricity from The sky

ไฟจากฟ้า (Electricity from The sky)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมกับ Gmm Grammy จัดทำโครงการ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยพี่เบิร์ด เข้าร่วมกิจกรรมในวันเปิดตัวโครงการ
และเป็นตัวแทนผู้นำความเข้าใจ ในการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ สู่ชุมชน และ สังคมอย่างยั่งยืน
โดยในการนี้ มีการจัดทำโครงการไฟจากฟ้า และ เพลงแสงของดวงตะวัน อีกด้วย

Leave Comment