Red cross concert 2016

กองทัพเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถภายใต้ชื่อ

“กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๓ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙”

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนสภากาชาดไทย และเชิญรับชมคอนเสิร์ตฯ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น.

RedCrossConcert