พี่เบิร์ด ออกเสียงลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ( 7 สิงหาคม 2559 )

Vote7Aug_12